તમારા દીકરાને ભૂખ સહન કરતા શીખવાડજો, શ્રમ કરતા શીખવાડજો..

તમારા દીકરાને ભૂખ સહન કરતા શીખવાડજો, શ્રમ કરતા શીખવાડજો..

jaydevsharanjimaharaj #kobadi #live #katha #lakshyatv #tv #bhagvatkatha #hardwork #life #motivation #reels #ytshort #video.

Share this :