એક ડોશીમા પાવડાનો હાથો લઇ ડોહા ની વાંહે થયા..

એક ડોશીમા પાવડાનો હાથો લઇ ડોહા ની વાંહે થયા..

dhirubhaisarvaiya #jokes #hasya #live #lakshyatv #dayro #reels #ytshort #jokes_comedy #jokesvideo #kartavyatv.

Share this :