સારા કાર્યો નો વિરોધ થશેજ, ત્યારે વાતો થી નહિ કાર્યો થી જવાબ આપવો.

સારા કાર્યો નો વિરોધ થશેજ, ત્યારે વાતો થી નહિ કાર્યો થી જવાબ આપવો.

aksharmuniswami #bhujmandir #swaminarayan #lakshyatv #katha #live #tv #reels #ytshort #video #viral #post #reels #promotion …

Share this :