ભજન કરી ગયા તે મેદાન મારી ગયા..

ભજન કરી ગયા તે મેદાન મારી ગયા..

nityaswarupswami #gharsabha #swaminarayan #katha #lakshyatv #live #tv #reels #ytshort #video #ytshort #sardhar …

Share this :