જ્યાં સુધી હૃદયમાં કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ હોઈ, ભગવાન નહિ મળે..

જ્યાં સુધી હૃદયમાં કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ હોઈ, ભગવાન નહિ મળે..

anandnathji #sanand #ramkatha #bhagwatkatha #reelsvideo #video #ytshorts #LakshyaTV #ShivKatha #tv #katha #live #god …

Share this :