આખો ક્લાસ મને ફય-ફય કેય…, ગીતા રબારી હસી…હસી… ગોટો વળી ગયા.||Milan talaviya || Gita rabari

આખો ક્લાસ મને ફય-ફય કેય…, ગીતા રબારી હસી…હસી… ગોટો વળી ગયા.||Milan talaviya || Gita rabari

milantalaviya #gitarabari #hasya #jokes #milantalaviya #lakshyatv #jokes_comedy #hasya #dayro #lakshyatv #dayro #jokes …

Share this :