ઈશ્વરે આપ્યું હોઈ તો સારા માર્ગે વાપરવું જોઈએ..

ઈશ્વરે આપ્યું હોઈ તો સારા માર્ગે વાપરવું જોઈએ..

lakshyatv #maheshbhaijoshi #katha #live #tv #reels #ytshort #viral #viralshort #video #vakta #kartavyatv #share #fb #yt …

Share this :