આખી દુનિયા છૂટી જાય પણ ભગવાન ના છૂટવા જોઈએ..

આખી દુનિયા છૂટી જાય પણ ભગવાન ના છૂટવા જોઈએ..

nityaswarupswami #sardhar #gharsabha #katha #live #lakshyatv #tv #reels #god #regional #relegion #video #fb #instareels …

Share this :