એક દિવસ આ શરીર છોડીને જાવુ જ પડશે, એમાં કોઈનું નહિ ચાલે #lakshyatv #gitadidisadhvishri #shorts

એક દિવસ આ શરીર છોડીને જાવુ જ પડશે, એમાં કોઈનું નહિ ચાલે #lakshyatv #gitadidisadhvishri #shorts

gitadidisadhvishri #lakshyatv #katha #live #tv #shorts #viralshort #viral #video #ytshort #reels #kartavyatv.

Share this :