કપડાં કાળા હશે તો ચાલશે મન કાળુ ના હોવું જોઈએ #geetasagarmaharaj #lakshyatv #shorts

કપડાં કાળા હશે તો ચાલશે મન કાળુ ના હોવું જોઈએ #geetasagarmaharaj #lakshyatv #shorts

geetasagarmaharaj #lakshyatv #katha #tv #live #reels #shortvideo #short #viralshort #viral.

Share this :