પોતાના તમામ સુખોને ત્યાગ કરી માં આપણને સુખી બનાવે છે II Jigneshdada (Radhe Radhe)

પોતાના તમામ સુખોને ત્યાગ કરી માં આપણને સુખી બનાવે છે II Jigneshdada (Radhe Radhe)

jigneshdadaradheradhe #jigneshdada #maa #katha #lakshyatv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 …

Share this :