તમારી પત્ની છે પણ કોઈ માં બાપની દીકરી, કોઈ ભાઈની બહેન છે. #nityaswarupswami #sardhar #gharsabha #tv

તમારી પત્ની છે પણ કોઈ માં બાપની દીકરી, કોઈ ભાઈની બહેન છે. #nityaswarupswami #sardhar #gharsabha #tv

nityaswarupswami #sardhar #swaminarayan #gharsabha #lakshyatv #kartavyatv #live #katha #swaminarayankatha …

Share this :