એક ભાઈને સવારમાં ઉઠવાનું મન નહોતું થતું #જોક્સ #ધીરુભાઈસરવૈયા #lakshyatv #jokes #dhirubhaisarvaiya

એક ભાઈને સવારમાં ઉઠવાનું મન નહોતું થતું #જોક્સ #ધીરુભાઈસરવૈયા #lakshyatv #jokes #dhirubhaisarvaiya

જોક્સ #ધીરુભાઈસરવૈયા #lakshyatv #jokes #dhirubhaisarvaiya #dayro #kartavyatv #hasya #jokesvideo …

Share this :