સગવડ હોઈ તો ઠાકોરજીના રૂમ માં AC રાખવું #nityaswarupswami #gharsabha #swaminarayan #lakshyatv#viral

સગવડ હોઈ તો ઠાકોરજીના રૂમ માં AC રાખવું #nityaswarupswami #gharsabha #swaminarayan #lakshyatv#viral

nityaswarupswami #gharsabha #swaminarayan #lakshyatv #religion #katha #livestreaming #motivation #viralreels #livetv …

Share this :