જે જગ્યા એ જે શોભે ત્યાં તેવા વસ્ત્રો પહેરીને જવું #jigneshdada #jigneshdadakatha #lakshyatv #reels

જે જગ્યા એ જે શોભે ત્યાં તેવા વસ્ત્રો પહેરીને જવું #jigneshdada #jigneshdadakatha #lakshyatv #reels

religion #katha #horoscope #viralreels #indiancities #astrology #suratgujarat #tv #kartavyatv #jigneshdada …

Share this :