રક્ષા તો માત્ર ભગવાન કાં ભગવાન ના સંત જ કરી શકે #nityaswarupswami #sardhar #gharsabha #lakshyatv

રક્ષા તો માત્ર ભગવાન કાં ભગવાન ના સંત જ કરી શકે #nityaswarupswami #sardhar #gharsabha #lakshyatv

kartavyatv #katha #lakshyatv #tv #live #tranding #swaminarayan #swaminarayankatha #swaminarayankirtan #sardhar …

Share this :