કર્મોના ગણિત માં સરવાળો જ છે, કે કરશો તે ભોગવવાનું જ છે. #rameshbhaioza #bhaishri #lakshyatv #reels

કર્મોના ગણિત માં સરવાળો જ છે, કે કરશો તે ભોગવવાનું જ છે. #rameshbhaioza #bhaishri #lakshyatv #reels

kartavyatv #katha #lakshyatv #tv #live #kartavyatv #reels #viralreels #viral #tranding #ayodhyarammandir #rammandir …

Share this :