સંસારી ની પાંસે દુઃખ ના ગાવા, કોઈ સદગુરુ કોઈ ભગવાન ની પાંસે ગાવા.#gopalbhai #lakshyatv #reels #tv

સંસારી ની પાંસે દુઃખ ના ગાવા, કોઈ સદગુરુ કોઈ ભગવાન ની પાંસે ગાવા.#gopalbhai #lakshyatv #reels #tv

kartavyatv #tv #live #tranding #ayodhyarammandir #rammandir #jayshreeram #tranding #ayodhya #god #live #swaminarayana …

Share this :