દીકરી એટલે ઘરમાં રહેલું હરતું ફરતું તીર્થ #mitulbhai #thakarji #dikri #lakshyatv #reels #shorts #tv

દીકરી એટલે ઘરમાં રહેલું હરતું ફરતું તીર્થ #mitulbhai #thakarji #dikri #lakshyatv #reels #shorts #tv

kartavyatv #katha #lakshyatv #tv #live #viralreels #shorts #tv #katha #live #swaminarayana #indiancities #motivation …

Share this :