ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિનું રહસ્ય || Pu.Sad. Swami Shree Nityaswarupdasaji

ગોપીનાથજી મહારાજની મૂર્તિનું રહસ્ય || Pu.Sad. Swami Shree Nityaswarupdasaji

swaminarayan #gopinathajimaharaj #gadhapur #lakshyatv LakshyaTV || વિશ્વ કા કલ્યાણ હો….. || 24*7 સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી વધુ જોવાતી …

Share this :