• સમય:
 • તારીખ:
 • વિક્રમ સવત : 2075
 • ચોઘડિયુ:
 • હોરા:

Schedule

Today

 • 12:00 am
  devkinandanthakurji
 • 12:30 am
  Dharmabandhu
 • 1:00 am
  giribapu
 • 1:30 am
  Chitralekhadeviji
 • 2:00 am
  devkinandanthakurji
 • 2:30 am
  moraribapu
 • 3:00 am
  giribapu
 • 3:30 am
  Chitralekhadeviji
 • 4:00 am
  Dharmabandhu
 • 4:30 am
  moraribapu
 • 5:00 am
  Rameshbhai_Oza
 • 5:30 am
  Nityaswarupswami
 • 6:00 am
  Nityaswarupswami
 • 6:30 am
  Purnaswami
 • 7:00 am
  Purnaswami
 • 7:30 am
  Bharatbhairajgor
 • 8:00 am
  Omrushi
 • 8:30 am
  Specialprogram
 • 9:00 am
  Rajubapu
 • 9:30 am
  Rajubapu
 • 10:00 am
  Rajubapu
 • 10:30 am
  Rajubapu
 • 11:00 am
  Rajubapu
 • 11:30 am
  Rajubapu
 • 12:00 pm
  Rajubapu
 • 12:30 pm
  Rajubapu
 • 1:00 pm
  Nityaswarupswami
 • 1:30 pm
  Nityaswarupswami
 • 2:00 pm
  Nityaswarupswami
 • 2:30 pm
  Nityaswarupswami
 • 3:00 pm
  jigneshdada
 • 3:30 pm
  jigneshdada
 • 4:00 pm
  jigneshdada
 • 4:30 pm
  jigneshdada
 • 5:00 pm
  jigneshdada
 • 5:30 pm
  jigneshdada
 • 6:00 pm
  jigneshdada
 • 6:30 pm
  jigneshdada
 • 7:00 pm
  Specialprogram
 • 7:30 pm
  Saritadevi
 • 8:00 pm
  Krushna Kundal Dasji
 • 8:30 pm
  Nityaswarupswami
 • 9:00 pm
  Nityaswarupswami
 • 9:30 pm
  Nityaswarupswami
 • 10:00 pm
  Nityaswarupswami
 • 10:30 pm
  Nityaswarupswami
 • 11:00 pm
  Nityaswarupswami
 • 11:30 pm
  Rameshbhai_Oza