• સમય:
 • તારીખ:
 • વિક્રમ સવત : 2074
 • ચોઘડિયુ:
 • હોરા:

Schedule

Today

 • 12:00 am
  Teleshoping
 • 12:30 am
  Spe. Programme
 • 1:00 am
  Shree Yadunathji Mahoday shree
 • 1:30 am
  Shreemad Bhagavat Katha
 • 2:00 am
  Shree Devkinadan Maharaj
 • 2:30 am
  Shree Rajubapu
 • 3:00 am
  Pu. Guribapu
 • 3:30 am
  Manojbhai Bhatt
 • 4:00 am
  Pu. Bhaishree
 • 4:30 am
  Pu. Bapu
 • 5:00 am
  RAVINDRABHAI Joshi
 • 5:30 am
  Spe. Programme
 • 6:00 am
  Vachanamrut Katha
 • 6:30 am
  Pu. Purna Swami
 • 7:00 am
  Pu. Purna Swami
 • 7:30 am
  Shree Rajubapu
 • 8:00 am
  OM RUSHI
 • 8:30 am
  Manojbhai Bhatt
 • 9:00 am
  Spe. Programme
 • 9:30 am
  Teleshoping
 • 10:00 am
  Spe. Programme
 • 10:30 am
  Teleshoping
 • 11:00 am
  Spe. Programme
 • 11:30 am
  Teleshoping
 • 12:00 pm
  Shreemad Bhagavat Katha
 • 12:30 pm
  Teleshoping
 • 1:00 pm
  Shreemad Bhagavat Katha
 • 1:30 pm
  Teleshoping
 • 2:00 pm
  Pu. Bhaishree
 • 2:30 pm
  Teleshoping
 • 3:00 pm
  Shree Yadunathji Mahoday shree
 • 3:30 pm
  Teleshoping
 • 4:00 pm
 • 4:30 pm
  Pu. Bhaishree
 • 5:00 pm
  Pu. Bapu
 • 5:30 pm
  RAVINDRABHAI Joshi
 • 6:00 pm
  Spe. Programme
 • 6:30 pm
  Teleshoping
 • 7:00 pm
  Shree Devkinadan Maharaj
 • 7:30 pm
  Jigneshdada Radhe Radhe -Yogichowk Surat
 • 8:00 pm
  Pu.Swamishree Nityaswarupdasji - SARDHAR
 • 8:30 pm
  Pu.Swamishree Nityaswarupdasji - SARDHAR
 • 9:00 pm
  Pu.Swamishree Nityaswarupdasji - SARDHAR
 • 9:30 pm
  Pu.Swamishree Nityaswarupdasji - SARDHAR
 • 10:00 pm
  Pu.Swamishree Nityaswarupdasji - SARDHAR
 • 10:30 pm
  Pu.Swamishree Nityaswarupdasji - SARDHAR
 • 11:00 pm
  Pu.Swamishree Nityaswarupdasji - SARDHAR
 • 11:30 pm
  Pu.Swamishree Nityaswarupdasji - SARDHAR