• સમય:
 • તારીખ:
 • વિક્રમ સવત : 2075
 • ચોઘડિયુ:
 • હોરા:

Schedule

Today

 • 12:00 am
  shree Devkinandan Maharaj
 • 12:30 am
  Dharmabandhuji
 • 1:00 am
  shree giribapu
 • 1:30 am
  shree Rameshbhai Oza
 • 2:00 am
  shree Devkinandan Maharaj
 • 2:30 am
  shree Moraribapu
 • 3:00 am
  shree Giribapu
 • 3:30 am
  shree chitralekhadevi
 • 4:00 am
  Dharmabandhuji
 • 4:30 am
  shree Moraribapu
 • 5:00 am
  shree Rameshbhai Oza
 • 5:30 am
  Vachanamrut Katha P. SD Shree Nityaswarupdasji swami
 • 6:00 am
  Vachanamrut Katha P. SD Shree Nityaswarupdasji swami
 • 6:30 am
  Shree Purna Swami-Sardhar
 • 7:00 am
  Shree Purna Swami-Sardhar
 • 7:30 am
  shree Devkinandan Maharaj
 • 8:00 am
  OM RUSHI
 • 8:30 am
  Telishoping
 • 9:00 am
  shree jigneshdada Live-jamnagar
 • 9:30 am
  shree jigneshdada Live-jamnagar
 • 10:00 am
  shree jigneshdada Live-jamnagar
 • 10:30 am
  shree jigneshdada Live-jamnagar
 • 11:00 am
  shree jigneshdada Live-jamnagar
 • 11:30 am
  shree jigneshdada Live-jamnagar
 • 12:00 pm
  shree jigneshdada Live-jamnagar
 • 12:30 pm
  shree jigneshdada Live-jamnagar
 • 1:00 pm
  Telishoping
 • 1:30 pm
  shree Rameshbhai Oza
 • 2:00 pm
  shree chitralekhadevi
 • 2:30 pm
  Telishoping
 • 3:00 pm
  shree Devkinandan Maharaj
 • 3:30 pm
  Telishoping
 • 4:00 pm
  shree Rameshbhai Oza
 • 4:30 pm
  shree Devkinandan Maharaj
 • 5:00 pm
  shree Moraribapu
 • 5:30 pm
  shree giribapu
 • 6:00 pm
  shree chitralekhadevi
 • 6:30 pm
  shree Devkinandan Maharaj
 • 7:00 pm
  Dharmabandhuji
 • 7:30 pm
  Shree Jigneshdada Radhe Radhe
 • 8:00 pm
  P. Sd Shree Nityaswarupdasji sardhar
 • 8:30 pm
  P. Sd Shree Nityaswarupdasji sardhar
 • 9:00 pm
  P. Sd Shree Nityaswarupdasji sardhar
 • 9:30 pm
  P. Sd Shree Nityaswarupdasji sardhar
 • 10:00 pm
  P. Sd Shree Nityaswarupdasji sardhar
 • 10:30 pm
  P. Sd Shree Nityaswarupdasji sardhar
 • 11:00 pm
  P. Sd Shree Nityaswarupdasji sardhar
 • 11:30 pm
  shree chitralekhadevi