Pujya Kshipragiriji maharaj

12:00 AM - 12:30 AM

Pujya Rajubapu

12:30 AM - 01:00 AM

Pujya Geetasagar Maharaj

01:00 AM - 01:30 AM

Pujya Jigneshdada-Radhe Radhe

01:30 AM - 02:00 AM

Pujya Gitadidi

02:00 AM - 02:30 AM

Pujya Kshipragiriji maharaj

02:30 AM - 03:00 AM

Pujya Rajubapu

03:00 AM - 03:30 AM

Pujya Geetasagar Maharaj

03:30 AM - 04:00 AM

Pujya Gitadidi

04:00 AM - 04:30 AM

Pujya Kshipragiriji maharaj

04:30 AM - 05:00 AM

Pujya Jigneshdada-Radhe Radhe

05:00 AM - 05:30 AM

Pujya Nityaswarupdasji Swami

05:30 AM - 06:00 AM

Pujya Nityaswarupdasji Swami

06:00 AM - 06:30 AM

Pujya Nityaswarupdasji Swami

06:30 AM - 07:00 AM

Pujya Nityaswarupdasji Swami

07:00 AM - 07:30 AM

Lakshya Special programe

07:30 AM - 08:00 AM

Lakshya Special programe

08:00 AM - 08:30 AM

Lakshya Special programe

08:30 AM - 09:00 AM

Lakshya Special programe

09:00 AM - 09:30 AM

Lakshya Special programe

09:30 AM - 10:00 AM

Lakshya Special programe

10:00 AM - 10:30 AM

Lakshya Special programe

10:30 AM - 11:00 AM

Lakshya Special programe

11:00 AM - 11:30 AM

Lakshya Special programe

11:30 AM - 12:00 PM

Lakshya Special programe

12:00 PM - 12:30 PM

Lakshya Special programe

12:30 PM - 01:00 PM

Lakshya Special programe

01:00 PM - 01:30 PM

Lakshya Special programe

01:30 PM - 02:00 PM

Lakshya Special programe

02:00 PM - 02:30 PM

Lakshya Special programe

02:30 PM - 03:00 PM

Live-pujya Saritadevi Maa

03:00 PM - 03:30 PM

Live-pujya Saritadevi Maa

03:30 PM - 04:00 PM

Live-pujya Saritadevi Maa

04:00 PM - 04:30 PM

Live-pujya Saritadevi Maa

04:30 PM - 05:00 PM

Live-pujya Saritadevi Maa

05:00 PM - 05:30 PM

Live-pujya Saritadevi Maa

05:30 PM - 06:00 PM

Live-pujya Saritadevi Maa

06:00 PM - 06:30 PM

Live-pujya Saritadevi Maa

06:30 PM - 07:00 PM

Lakshya Special programe

07:00 PM - 07:30 PM

Lakshya Special programe

07:30 PM - 08:00 PM

Pujya Kshipragiriji maharaj

08:00 PM - 08:30 PM

Pujya Geetasagar Maharaj

08:30 PM - 09:00 PM

Live-Pujya Nityaswarupdasji Swami

09:00 PM - 09:30 PM

Live-Pujya Nityaswarupdasji Swami

09:30 PM - 10:00 PM

Live-Pujya Nityaswarupdasji Swami

10:00 PM - 10:30 PM

Pujya Jigneshdada-Radhe Radhe

11:30 PM - 12:00 AM

P.Shree Jogidada

12:00 AM - 12:30 AM

p.Shree Rajubapu

12:30 AM - 01:00 AM

P.Shree Saritadevi

01:00 AM - 01:30 AM

Pujya Shiparagiri Maharaj

01:30 AM - 02:00 AM

P.Shree Rameswarbapu

02:00 AM - 02:30 AM

P.Shree Jigneshdada

02:30 AM - 03:00 AM

P.Shree Ravindrabhai

03:00 AM - 03:30 AM

P.Shree Shipragiri Maharaj

03:30 AM - 04:00 AM

P.Shree Gitadidi

04:00 AM - 04:30 AM

p.Shree Rajubapu

04:30 AM - 05:00 AM

P.Shree Saritadevi

05:00 AM - 05:30 AM

P.Shree Jigneshdada

05:30 AM - 06:00 AM

p.Shree Rajubapu

06:00 AM - 06:30 AM

P.Shree Jogidada

06:30 AM - 07:00 AM

P.Shree Geetasagar

07:00 AM - 07:30 AM

P.Shree Saritadevi

07:30 AM - 08:00 AM

Special programe

08:00 AM - 08:30 AM

Special programe

08:30 AM - 09:00 AM

Special programe

12:00 PM - 12:30 PM

Special programe

12:30 PM - 01:00 PM

Special programe

01:00 PM - 01:30 PM

Special programe

01:30 PM - 02:00 PM

Special programe

02:00 PM - 02:30 PM

Special programe

02:30 PM - 03:00 PM

Special programe

03:00 PM - 03:30 PM

Special programe

03:30 PM - 04:00 PM

Special programe

04:00 PM - 04:30 PM

Special programe

04:30 PM - 05:00 PM

Special programe

05:00 PM - 05:30 PM

Special programe

05:30 PM - 06:00 PM

Special programe

06:00 PM - 06:30 PM

Special programe

06:30 PM - 07:00 PM

P.Shree Rameswarbapu

07:00 PM - 07:30 PM

Special programe

07:30 PM - 08:00 PM

Special programe

08:00 PM - 08:30 PM

Pujya Jigneshdada-Radhe Radhe

08:30 PM - 09:00 PM

Pujya Geetasagar maharaj

09:00 PM - 09:30 PM

Pujya Rajubapu

09:30 PM - 10:00 PM

Pujya Shiparagiri Maharaj

10:00 PM - 10:30 PM

Pujya Jigneshdada-Radhe Radhe

10:30 PM - 11:00 PM

Pujya Gitadidi

11:00 PM - 11:30 PM

Pujya Rajubapu

11:30 PM - 12:00 AM